Inspektioner

Medlem af bestyrelsen


DS/EN 1176 og DS/EN 1177


De gældende europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 er de standarder som lovgivningen henviser til. De beskriver de sikkerhedsregler som skal overholdes for nye legeredskaber 


Inspektioner:


Omfanget af inspektioner er beskrevet i DS/EN 1176-7 Pkt. 6.2, som siger: Redskaber og de tilhørende komponenter bør inspiceres på følgende måde:


Rutinemæssig visuel inspektion


Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, fx kan farerne bestå i ituslåede dele eller knuste flasker.


På legepladser, der er udsat for intens brug eller hærværk, kan daglig inspektion være nødvendig.


Driftsinspektion


Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion med det formål at efterse redskabets drift og stabilitet, især for slitage. Denne inspektion bør udføres med 1 til 3 måneders mellemrum eller som angivet i fabrikantens vejledning.


Særlig opmærksomhed bør være rettet mod "permanent forseglede" dele.


NOTE 1 -        Eksempler på punkter, der er relevante i forbindelse med visuel inspektion og driftsinspektion, kan være renhed, redskabets frihøjde (nødvendig afstand til underlag), underlag, fritlagte fundamenter, skarpe kanter, manglende dele, usædvanlig stort slid (af bevægelige dele) og konstruktionsintegritet.

 

Årlig hovedinspektion


Den årlige hovedinspektion foretages med henblik på at bestemme det samlede sikkerhedsniveau for redskaber, fundamenter og underlag, fx overensstemmelse med den eller de relevante dele af EN 1176. Omfattet heraf er også ændringer som følge af en vurdering af sikkerhedsforanstaltninger (se 8.2.1), vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring og eventuelle ændringer i redskabernes sikkerhedsniveau som følge af reparationer eller af, at komponenter er tilføjet eller udskiftet.


Særlig opmærksomhed bør være rettet mod "permanent forseglede" dele.


NOTE 2 -         Den årlige hovedinspektion kan kræve udgravning eller afmontering af visse dele. Yderligere foranstaltninger kan være nødvendige for at påvise anden mulig nedbrydning af konstruktionen.


Redskaberne bør inspiceres af kvalificerede personer i nøje overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.


NOTE 3 -         Det krævede kvalifikationsniveau vil afhænge af opgaven.